Patere: Wie tant Ria desnaovendj eur pensioen op `t spel haet gezat

RIAnt inkOOMEN veur de elite, AOW'tje veur `t volk.


Tant Ria mit parelkètting (Bron: Parlement.com)

1500 miljard euro. Det is `t bedraag waat herverdeild geit waere mit `t oetveure vanne nuje Wet toekomst pensioenen. Waarsjienlik de wètswieziging vanne grotste financiële ómvang aller tieje. Al eur zoerverdeendj pensioen wootj geer verplich aan höbtj motte deilnaeme wuuertj strakkes op `n ingewikkelde - en dus ontransparante - meneer ómgezat in `n persuuenlik pötje. En neet allein veur de miense die nag pensioen aant opboewe zeen. Nae, ouch veur alle gepensioeneerde. De risico's waere strakkes bie `t individu neergelag. De oetkieëringe waere variabel. Ze gaon daomit jaorliks ómhoeag. Of ómlieëg. Wieväöl? Kouptj uch dan van eur lèste resje pensioen mer `ne kristalle bolle (glazere böl wèrke neet). De oetkieëringe gaon namelik mitbewaege mit de buuerskoerse. De pensioenfondse moge veur jóngere zelfs gaon belègke mit gelieëndj geldj. Belègke mit gelieëndj geldj is precies de raeje woróm det se bie Jan van Storms gein belègkingshypotheek of - de inne jaore `00 zoea populaire - hybride hypotheek kós aafsloete. Ómdet Jan `t gein good idee vónj óm mit gelieëndj geldj te belègke. Dan is `t dus gein good idee. Wiltj geer nag mieë argumente huuere woróm deze nuje pensioenwèt nag mieë gein good idee is, bekiek dan hie-ónger `t college waat Pieter Omtzigt goof tiedes d'n ieëste termien vanne plenaire behanjeling vanne wèt inne Twieëdje Kamer.


Biedrage van Omtzigt tiedes de plenaire behanjeling inne Twieëdje Kamer.

Stömminge Twieëdje Kamer

Maar leefs 11 van de 12 poginge van Omtzigt óm door middel van amendemente verbaeteringe aan te bringe aan `t wètsveurstèl waerje verworpe, veurnamelik door de coalitieslave van VVD, D66, CDA en ChristenUnie. Doe zots toch dinke det d'r dan zat raejes zeen óm taenge deze wèt te stömme, ouch veur de oppositie. Mer nae. Behalve de usual suspects VVD, D66, CDA en ChristenUnie, stómdje ouch de parlementariërs van PvdA, GroenLinks, SGP en Volt veur (oetslaag).

Behanjeling Ieëste Kamer

En noe kump tant Ria ómme hook kieke. De gebäörtig Sint-Joeasse, mer noe in Brach wonende senator Ria Oomen zitj names `t CDA innen Ieëste Kamer. Mer Ieëste Kamerlid is mer `n parttime baan. Daonaeve is Oomen namelik ónger angere bestuurslid van `n pensioenfonds. En det wringt. Ria Oomen, mer ouch GroenLinks-fractieveurzitter Paul Rosenmöller en Henriëtte Prast (PvdD) höbbe `n dóbbele patsj op. `t Groeate versjil tösse Oomen en Rosenmöller en Prast, is det Oomen waordveurder is op dit óngerwerp veur `t CDA. Volges Paul Bovend'Eert, hoeaglieëraar staotsrech ane Radboud Universiteit in Numwaege, is det neet juus. Hae geit zelfs nag wiejer door te zègke det zie zich alle drie van stömming motte onthaje.

Oomen verklaort det zie gein inkel veur- of naodeil haet bie `t innaeme van `n bepaoldj standjpuntj euver dit wètsveurstèl. Zoeawie det normaal is bie dit saort integriteitskwesties binne `t lobbyparlement d'n Ieëste Kamer, gebroek zie ouch es argument det Ieëste Kamerlid `n parttime baan is en det `t daoróm gans normaal is det senatore ouch anger functies bekleie en ouch `t waord veure euver zake in hun eige vakgebied. Een drograeje natuurlik. Gemèndjeraodslid of staotelid is ouch `n parttime baan. Dao is `t ane orde van d'n daag det staote- of raodsleje neet mitkalle of mitstömme euver óngerwerpe wo zelfs ouch mer de minste sjien van belangeverstrengeling ane orde is. Zoea verleet John vanne Vogel dit jaor jaor nag veur `n hamerstök de raodzaal ómdet `t euver `n vergunning veur zien eige camping ging. En Willem vanne Koets haet ouch neet aan de beraadslagingen en stemmingen deilgenómme euver de toekóms van de zwumbajer inne gemèndje Roerdale, ómdet hae bie `t Sweeltje betrokke is.


Paul Rosenmöller euver zien dóbbele patsj.

Rosenmöller verklaortj neet te höbbe deilgenómme aan de discussie binne de fractie. Hae vindj `t staotsrechtelik zuverder óm mit `t besloet vanne fractie mit te stömme. Hae vindj det neet stömme de stömming zou beïnvloede. Dan dink ich: gelul. Waal stömme beïnvloed namelik ouch de stömminge.

Links lulle, rechs völle

Waatfer argumente des se-n ouch inbrings, zakkevöllers wie Oomen boeit `t geine zak waat mit eur pensioentje gebeurt. Zie zorg d'r waal veur det häör nieks te kort kump. Behalve `t RIAnt inkOOMEN vanoet versjillende functies krieg zie op dit moment onnag `n pensioen oet `n waal hieël ómstrede pensioenpötje oet Brussel. Det GroenLinks zón elitair clubke ein is, det moog dudelik zeen. Mer ouch de salonsocialiste vanne PvdA dinke allein mer aan zichzelf en laote de arbeiders dalik in onzekerheid achter. Want, weit geer eigelik veur waem dae nuje wèt eigelik geldj? Veur ederein natuurlik. Behalve... veur Ieëste en Twieëdje kamerleje. Zie höbbe namelik `n gróndjwèttelik rech óm zelf te stömme euver hun eige pensioen en waal mit twieëderde mieërderheid. (`t Volk is bliekbaar te dóm óm te beslisse euver hun eige pensioen.) Óm dae raeje deej `n aantal hoeaglieërare staotsrech `n uterste poging óm de stömming euver dit wètsveurstèl taenge te haje. Tevergaefs. Nao de stömminge van desnaovendj noom senator Kox (SP) nag effe `t waord óm te benaodrökke det d'r gein 2/3de mieërderheid waas en det de wèt dus óngróndjwèttelik is aangenómme. Dit geit juridisch nag `ne gansen dieke stert kriege.

Stömminge Ieëste Kamer

Oomen blief `t wètsveurstèl steune. En det terwiel `t Weitensjappelik Instituut van `t CDA veurspeld det dit `ne ramp wuuertj. Behalve `t CDA stömdjen ouch VVD, D66, CristenUnie, SGP, GroenLinks en PvdA veur deze wèt.

Euver dien eige graaf regere

`t Is waal dudelik det de Wet toekomst pensioenen - net wie de Wet publieke gezondheid - `n controversiële, of in eder geval ómstrede wèt is, waat gaw-gaw nag effe door d'n Ieëste Kamer wuuertj gejas. En det oetgeraekendj oppen daag det de Provinciale Staote de nuje Ieëste Kamer höbbe gekaoze. Mer good, euver ''''''links'''''' haw `t kabinet deze wèt ouch waal dore nuje Ieëste Kamer geloods. De fractie PvdA-GroenLinks is ja gemekkelik te paje mit allerlei klimaatwètte waat de gewuuene börger nag ermer gaon make dan det ze al zeen.

Aafsloetend

Nag bedank hè, Ria, de res van `t CDA, VVD, PvdA, GroenLinks, D66, CristenUnie en SGP veur `t creëre van alweer de volgende crisis. Esof veer nanneet genóg crises hawwe. En taenge de pensioendeilnaemers zèk ich: dinktj nans truuk aan de meneer wo-op dees pertieje op uch neerkieke es geer de volgende kieër in `t stömhökske staontj.