Liveblog: salami vraete ónger de raodsvergadering

Zèt de sjieps en de neutjes mer vaerdig. Steit `t beer al kaad? Sjiefke salami d'rbie? Gaontj d'r mer `ns good veur zitte want óm 19:30 begintj de gemèndjeraodsvergadering wo-in `n besloet wuuertj genómme euver ónger angere windjmeules op Ieësele.

De oppositiepertieje höbbe de metser geslepe óm `t veurstèl van `t college aaf te fakkele. `t CDA haet zelf al `n alternatief ''''''ambitieus'''''' plan gepresenteerd óm `t Wolfsplateau (Mienwaegplateau) óm te tovere toet `n energielandjgood. En ouch coalitiepertie Democraten Roerdalen wiltj die subsidieslurpers - es ze d'r al motte kómme - `t leefs dao höbbe. PvdA-GroenLinks haet eigelik allein mer gezag det zie die dinger neet in `n Natura-2000-gebied wille höbbe (mer det wiltj nemes). `t Wachte is op `t standjpunt van Roerstreek Lokaal! Gaon zie nag mit `n amendement kómme óm coalitiepartner Democraten Roerdalen euver de streep te trèkke? Of gaon zie ouch besloeten óm Ieësele neet wiejer te óngerzeuke nao de meugelikhede van windjenergie. Want, iets wat je niet wil, hoef je ook niet te onderzoeken. En det zeen neet oos wäörd, mer die van Roerstreek Lokaal!-wèthajer Roland Slangen inne raodsvergadering van 3 februari dit jaor (toen nag es raodslid). Det ging toen euver `t vestige vanne Wvg oppe Linnerveldj ten behoeve van `n bedrieveterrein, al dan neet gecombineerd mit zon-op-landj.

Wo te volge?

Volg de raodsvergadering live op Ziggo kanaal 41, of via de livestream. Of volg hie de belangriekste updates ónger dit artikel (regelmaotig effe de pagina F5'e).

Agenda

Zorg det geer oppertied insjakeldj, want agendapuntj 2 is `t spraekrech veur burgers. Dinkelik zólle die van Doordachter Duurzaam hie gebroek van make. Veer zeen benuujd of d'r weer opmerkelike oetspräök waere gedaon, wo veer dan weer `n vilein stökske euver kónne tikke. Nao `t spraekrech höbtj geer effe `n uurke pauze óm te gaon pisse, sjiete, salami snieje, beer haole, NOS-journaal of GTST kieke of egaal waat, want Strategiebepaling windenergie is pas agendapunt 10. `t Zou dus `ne late kónne waere. Dinkelik gaon ze agendapunt 11 toet en mit 13 volgende waek behanjele, want dan steit nag `ne reservedatum ingepland óm d'n agenda aaf te wèrke. Nachwerk zal `t dus waal neet waere. (Höbbe ze inne raodzaal eigelik ouch zónne sjeurkalender eine, wie ze dae ouch inne nationale vergaderzaal höbbe?)

BRAEKING UPDATE: Ieësele valt ouch veur Roerstreek Lokaal! aaf. Det meldj de pertie es reactie oppe Facebook-post van Mofert.nl op `t artikel van desmorge.


Det is dudelike taal.

Update 19:35: Allein Judith Goossens van Doordachter Duurzaam maak gebroek van `t spraekrech.

Update 19:41: De börgemeister is streng. Vief minute is vief minute, ouch veur Judith Goossens.

Update 19:47: Noe al bie agendapunt 9; 3 t/m 8 wore hamerstökke.

Update 20:11: Frans vanne Biemel (Democraten Roerdalen) noe aan `t waord euver windjenergie.

Update 20:18: Frans: Democraten Roerdalen is in principe taenge windjenergie en es `t dan waal mot, dan mer op `t Wolfsplateau. Ieësele vèltj veur DR aaf. Hae verbaasd zich det `t college tonnag mit Ech-Zöstere in gesprek wiltj euver `n projec euver gemèndjegrenze haer. Hae gebroek de quote van Roland Slangen van 3 februari, óm zien puntj (geine Wvg op Ieësele) krach bie te zètte. DR kump (same mit CDA, PvdA-GroenLinks en Roerstreek Lokaal!) mit amendement óm alles op `t Wolfsplateau te zètte.

Update 20:22: Frans kump onnag mit 2 moties. Eine óm `t college op te rope bezwaor te make es Ech-Zöstere in `t grensgebied windjmeules wiltj zètte (deze is door alle fracties óngerteikendj). Eine (mit ingedeend door CDA, PvdA-GroenLinks en Roerstreek Lokaal!) óm oet te zeuke of veer mit kónne doon aan windj-op-zieë womit ouch duurzame waterstof gemaak kan waere. En gaon euver toet de orde vannen daag.

Update 20:35: Van der Linden (Ons Roerdalen) mit allerlei kritiek oppe gang van zake. OR wiltj ieës `n festuunlik windjenergiebeleid. Hae mèntj det `t college veur 7 juli (veurige raodsvergadering) al van alles wis, mer neet haet vertèldj. De raod zou bewus verkieërdj en onvolledig geïnformeerd zeen. Ze kómme onnag mit `n motie: d'r mot binne 4 waeke `n beleid waere gemaak.

Update 20:40: Frank Demarteau (CDA) complimenteert de Moferter en bekritiseert de wèthajer. Volges Demarteau haet Jan Smits opdrach gegaeve veur dae haolbaarheidsstudie van Pondera; merja, Jan is d'r vandaag neet.

Update 20:42: Demarteau vèlt Van der Linden bie es `t geit óm beleid. CDA wiltj allein windjmeules oppe Wolfsplateau, mer det wiste veer al.

Update 20:48: Patrick Joris (PvdA-GroenLinks) mèntj det `t Wolfsplateau ouch neet gesjik is veur windjenergie. Zie steune `t amendement-Vanne Biemel zoeadet haolbaarheidsóngerzeuk det standjpuntj kan bevestige. Ouch nag get vaere inne vot van Mofert veur de initiatieve en de burgerparticipatie. PvdA-GL is ouch taenge windjmeules op Ieësele.

Update 20:54: Joris raakt geëmotioneerd van frustratie door de kritiek van CDA en Ons Roerdalen.

Update 21:02: Willem vanne Koets (Roerstreek Lokaal!) haet kritiek op wèthajer Westhelle: de gang van zake haet onnuuedig de boel extra op sjerp gezat. Volges RL! zeen windjmeules op Ieësele waarsjienlik neet rendabel en is daoróm taenge. RL! wiltj allein `t Wolfsplateau wiejer óngerzeuke. Zie wille det Roerdale veurop geit loupe veur de ontwikkeling van alternatieve energiebronne.

Update 21:16: Wèthajer Westhelle zaetj altied transparant en ieërlik te zeen gewaes. D'r waas veur häör geine veurkeur veur waatfer gebied dan ouch. Noe is allerlei commotie euver `nen e-mail van `t college ane raod van desmiddig. Helaas höbbe veer dae nanneet gelaeze.

Update 21:24: Wèthajer Westhelle: amendement-Vanne Biemel: oeardeil raod. Zie begintj zich langzamerhandj te irritere aan de interrupties.

Update 21:29: Wèthajer Westhelle: steun veur motie-Vanne Biemel euver Ech-Zöstere. Motie-Vanne Biemel euver windj-op-zieë: ontraoje. Motie-Van der Linden: ontraoje.

Update 21:35: Maotig optraeje van wèthajer Westhelle. Hie en dao mos zie waere óngersteund dore börgemeister. Mer ach ja, nag altied neet zoea slech es Shula Rijxman.

Update 21:46: Leon Wolters vruueg óm hoofdelike stömming veur alle moties en `t amendement.

Update 21:48: Amendement-Vanne Biemel is aangenómme mit rume mieërderheid: 2 stömme taenge (Ons Roerdalen), 17 stömme veur. Definitef gein windjmeules op Ieësele.

Update 21:52: Stömming moties geit toch per fractie, mit goodvinje van Wolters. Allebei de moties-Vanne Biemel zeen aangenómme. Motie-Van der Linden is verworpe. Vergadering is noe veur `n tekeer gesjors.

Update 22:07: Vergadering is heräöpendj. `t Geit noe euver de halfjaorrapportage. Saaaaaaai.